Covid-19


Kirkene i Elverum følger nøye råd og retningslinjer fra sentrale hold, samt retningslinjer fra Elverum kommune. Les mer i vår smittevernveileder her (oppdatert 27.04.2021)

 

Den norske kirke har oppdatert sin smittevernveileder, og det har konsekvenser for oss i Elverum. I tillegg gjeldere lokal forskrift utarbeidet av Elverum kommune.

 • Antallet besøkende/tilstedeværende i Elverum kirke ved gravferd er inntil 50 personer (ansatte og medvirkende teller ikke).
 • Med bakgrunn i 2-meterskravet følger en ytterligere redusering av anntall mennesker til stede i gravferd  for kirkene i Hernes, Heradsbygd, Sørskogbygda og Nordskogbygda.
 • Det skal være 2 meters avstand mellom de som ikke er fra samme husstand/kohort ved sang.
 • Man kan sitte på anviste plasser i kirkene.
 • Gudstjenester: Inntil 50 personer (ansatte og medvirkende teller ikke).
 • De som har avtale om dåp og vielser i Elverum i tiden fremover, vil bli orientert av prestene de er i samtale med, med tanke på praktiske avklaringer rundt tidspunkter og anntall gjester med i dåp- og vigselsfølget.
 • Elverum kirke har "åpen kirke" på dagtid, kl. 09:00-15:00.
 • Ta kontakt med kirkekontoret hvis du ønsker samtale med prest eller diakon.
 • Begravelsesbyråene og kirka har også ansvar for å informere pårørende om de nye begrensningene.

Oppdatert: 27.04.2021 kl. 11:04, Anja TerjesenSmittevernveileder

Tiltak for å forebygge smitte:

 • Vask hendene grundig.
 • Bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig.
 • Bruk papirlommetørkle foran nese og munn når du hoster eller nyser.
 • Har du ikke papirlommetørkle bruk armkroken.
 • Hold avstand til andre.

Kirkene i Elverum følger anbefalinger fra Fylkesmannen i Innlandet, kommunelege og fra sentrale myndigheter hva angår smittevern. Det er skjerpede rutiner for gjennomføring av dåp og begravelser med begrensninger for antall til stede ved seremonier.

Hovedregel, generelt:
A: Maksimalt antall personer pr. kirke. Se spesifisert punkt for antallsrestriksjoner.
B: Minimum 2 meter mellom hver person, fra skulder til skulder. Kirkene i Elverum har kun kirkebenker og ikke enkeltseter og omfattes dermed av regelen for 2-meter fra skulder til skulder. Gjelder ikke personer i husstand/kohorter.
C: Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. A, slik at pkt. B kan ivaretas.
D: Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse overstående punkter.
E: Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføring av seremoni/arrangement kommer i tillegg til antallsbegrensningene. 

Navnelister på deltakere
Det skal til hver seremoni/arrangement føres en liste hvor alle som har deltatt er registrert med navn og telefonnummer. Listen er i hovedsak forhåndsutfylt via påmelding til arrangemnet/seremoni der det er påmelding på forhånd. 

Det presiseres at man ikke kan slippe inn om antallsbegrensningen i den aktuelle kirke er nådd. 

Listen vil bli oppbevart i en safe i 14 dager, deretter vil den bli makulert. En slik liste er påkrevet fra kommuneoverlegen.

Liste til gravferd: Se spesifisering lenger ned i artikkelen.

Følgende er viktig å merke seg:

 • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon, har feber eller er i karantene har ikke adgang til kirkerommene/driftsbygget/Elverum kirkekontor.
 • Alle som deltar på seremonier/arrangementer i kirkene registreres med navn og telefonnummer for å sikre smittesporing. Listen oppbevares i safe i 14 dager og makuleres deretter.
 • Vask hendene dine på vei inn og på vei ut. Det er satt frem sprit-dispenser. 
 • Vennligst sitt på anviste plasser.
 • Ha alltid minst 1-2 meter (skulder til skulder) til andre, både inne og ute. Dette gjelder når du kommer inn i kirken og når du går ut av kirken. Dette gjelder ikke de fra samme husstand/kohort.
 • Vi ber om minst mulig berøring og bruk av felles utstyr.
   

Antallsrestriksjoner

 • Elverum kirke
  50 personer i kirkebenkene nede.
  Kirkelig medvirkende kommer i tillegg.
   
 • Hernes kirke
  26 enkeltplasser i kirkebenkene nede.
  Ved bruk av første benkerad på galleriet kan man ha 5 personer ekstra, avhengig av antall kohorter.
  Kirkelig medvirkende kommer i tillegg.
   
 • Heradsbygd kirke
  24 enkeltplasser i kirkebenkene nede.  
  Ved bruk av første benkerad på galleriet kan man ha 5 personer ekstra, avhengig av antall kohorter.
  Kirkelig medvirkende kommer i tillegg.
   
 • Nordskogbygda kirke
  20 enkeltplasser i kirkebenkene nede.
  Ved bruk av galleri på høyre side av orgelet kan man ha 5-10 personer ekstra avhengig av antall kohorter.
  Kirkelig medvirkende kommer i tillegg.
   
 • Sørskogbygda kirke
  35 enkeltplasser i kirkebenkene nede.
  Ved bruk av galleri på høyre side av orgelet kan man ha 5-10 personer ekstra avhengig av antall kohorter.
  Kirkelig medvirkende kommer i tillegg.
   

Galleriene i alle kirkene kan benyttes dersom du henvises til galleri av kirketjener.
Ved bruk av gallerier avhenger det av hvor mange kohorter det er.

2-metersregelen gjelder mellom hver kohort.


Gravferd
Gravferdsseremonier holdes, men bare med begrensninger på antall personer til stede. Se avsnitt for antallsbegrensninger lenger opp på siden. Dette er basert på en helhetlig vurdering av samfunnsansvar for å hindre smitte. Det er ikke anledning til å skrive i kondolanseprotokoll og minnegaver administreres via pårørende.


Ved liste til gravferd er listen i hovedsak forhåndsutfylt av pårørende. Den som fra familiens side har ansvar for å krysse av for fremmøtte etter liste/føre liste møter kirketjener for veiledning ved tidlig ankomst til kirken. Samtidig informeres det av byråene og gjennom dødsannonsene at andre som kommer til kirka på selve dagen, selv fyller ut en lapp med navn/telefonnummer og leverer på vei inn i kirka. Det presiseres herved at man ikke kan slippe inn om antallsbegrensningen i den aktuelle kirke er nådd. 

Listen vil bli oppbevart i en safe i 14 dager, deretter vil den bli makulert. En slik liste er påkrevet fra kommuneoverlegen. Av personvernhensyn kan ikke listen utleveres til andre enn kommuneoverlegen.


Gudstjenester
Det er ulike begrensninger avhengig av kirke på antall personer som kan være til stede. Se oversikt lenger opp i artikkel.

Dåp
Dåp kan avholdes, så ta kontakt med oss på www.elverum.kirken.no/dåp 
Det er ulike begrensninger avhengig av kirke på antall personer som kan være til stede. Se oversikt lenger opp i artikkel.

Vigsel
Vigsel kan avholdes, så ta kontakt med oss på www.elverum.kirken.no/vigsel 
Det er ulike begrensninger avhengig av kirke på antall personer som kan være til stede. Se oversikt lenger opp i artikkel.

Nattverd og samtale med prest eller diakon
De som trenger samtale med prest/diakon eller ønsker nattverd, tar kontakt med kirkekontoret på telefon 62 43 52 70 eller prestene direkte. 

Håndhilsing
Ingen håndhilsing. Vi vil møte alle med et vennlig nikk og smil. 


Elverum kirkekontor og driftsbygget
For spørsmål, vennligst ring tlf. 62 43 52 70 
eller send oss en e-post på kirkekontoret@elverum.kirken.no 


Vennligst respekter smittevernstiltakene. De er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og styret i Norges kirkevergelag. Tiltakene er i samsvar med FHIs smittevernveiledning og kommuneoverlegens anbefalinger.

Vi vil fortløpende gi ytterligere informasjon om våre tiltak, etterhvert som situasjonen utvikler seg.   

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Elverum kirkekontor
Tlf. 62 43 52 70
E-post  kirkekontoret@elverum.kirken.no  

 

Oppdatert /Anja Terjesen

 

Tilbake