Feste av grav og festeavgift


Har du fått brev om feste av grav?

Har du fått brev om feste av grav?
Hvem er fester, hva er festeavgift og hva er dine rettigheter og plikter?

Festeavgift for graver som fornyes i 2020 er nå sendt ut. Ny betalingsfrist er satt til 25/4.
Vi har tidvis kø på telefon og ber om forståelse for noe ventetid.
Vi ber om at du ringer konsulent Siri Høisveen direkte på mobil 95 19 89 11
eller sender en e-post på
siri.hoisveen@elverum.kirken.no 
(
Festeavgiften er i 2020 kr. 320,- pr. grav pr. år.)

Fester
Ved et dødsfall blir den som besørger gravferden registrert som fester av graven, så sant ikke andre opplysninger om dette er gitt. Festerett kan bare innehas av en person. Det er de etterlatte som skal avgjøre hvem som skal være ansvarlig for graven.

Hva er festeavgift?
Når familien tar i bruk et gravsted for første gang, er denne graven fri grav (betalingsfri) i 20 år. Når disse 20 årene er gått, gis det anledning til å feste graven ved å betale en avgift. Festetiden er vanligvis 10 år framover i tid. Når det reserveres sidegrav, betales det festeavgift fra første stund på denne.

Festers rettigheter og plikter
Fester har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven, og til å sette opp et gravminne på graven. Festeren har plikt til å holde graven i hevd.

Spesielle forhold på kirkegårdene i Elverum
På grunn av plastproblematikk (gravlagte fra 1957 til 1974) og andre forhold på kirkegården, må vi i hvert enkelt tilfelle vurdere om familiens grav kan benyttes
til kistegravlegging. Dersom dere ønsker å vite om den fakturerte graven kan benyttes til kistegravlegging, eller om den bare kan brukes til urnenedsettelser, vennligst ta kontakt med kirkegårdskonsulent kirkekontoret.

Siri Høisveen
Mobil direkte 95 19 89 11
Sentralbord 62 43 52 70
E-post: siri.hoisveen@elverum.kirken.no.
Kontakttid er mandag til torsdag mellom kl. kl. 09:00 og 15:00.
(Tirsdag kl. 10:00-15:00). 

Tilbake