Personvern


Informasjon om registrering av personvernopplysninger ved gravferd

 

INFORMASJON OM REGISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER VED GRAVFERD

Etter dødsfall samler vi inn og lagrer følgende informasjon:

  • Fødsels- og personnummer, navn og adresse for avdøde.
  • Fødsels- og personnummer, navn og kontaktinformasjon fester.
  • Navn og kontaktinformasjon på den som er ansvarlig for gravferden.
  • Gravsted, festetid, og betalt festeavgift.

 

Kirkens personell har tilgang til opplysningene. Alle har taushetsplikt etter forvaltningslovens §13.

Informasjonen brukes til lovpålagt lagring av opplysninger i forhold til bruk av grav og registrering av kirkelige handlinger i kirkebok, samt forberedelse av gravferd.

Som registrert har du bl.a. rett til å kreve innsyn eller retting av personopplysningene ihht. EUs personvernforordning. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke.

 

Vi oppgir navn på avdøde på førstkommende gudstjeneste etter gravferd, på neste Allehelgenssøndag (første søndag i november hvert år) og i bladet Kirkebakken under spalten Slekters gang.

 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene er samlet for, deretter vil de slettes/makuleres. Personopplysninger lagres innelåst eller i sikret programvare.

Siden organer i Den norske kirke er forpliktet av arkivloven, gjør vi oppmerksom på at sletting kun kan gjennomføres der dette er i overenstemmelse om regelverket i arkivlovgivningens regelverk om kassasjon. Opplysninger om gravlegging, feste og kirkelige handlinger er blant de opplysninger som vi er forpliktet til å lagre.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

 

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende mail til behandlingsansvarlig på følgende adresse:

kirkekontoret@elverum.kirken.no

Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overenstemmelse med personvernlovgivningen, kan du klage til datatilsynet: postkasse@datatilsynet.no.

 

Endringer

Endring av våre tjenester og endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon om personvern vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside

Tilbake